دوست داشتنی

دسته بندی :

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﺻﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺸﻮﻥ ﻓﺸﺎﺭﺷﻮﻥ ﺑﺪﯼ ،
ﺑﻐﻞ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺸﺎﺭ
ﺑﻌﺪﺵ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻗِﻠﻘﻠﮑﺶ ﺑﺪﯼ ﺍﻭﻧﻢ ﭘﺎﻫﺎﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻪ ﺗﻮ ﺷﯿﮑﻤﺶ
ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﻪ ﮐﺒﻮﺩ ، ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺍﺻﻦ
ﺑﻌﺪ ﻭﺭﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯﻭﺷﻮ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮔــــــــــــﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ
ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﺷﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻗﺎﺻﺮﻩ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯽ ﺑﺪﻡ لبخند
ﺍﻧﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯿﻦآخرين مطالب

» مقدمه ( ۱٧ اسفند ۱۳٩٤ )
» آموزش کسب درآمد ( ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ )
» کسب درآمد از طریق دریافت بین کوین ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» بیت کوین چیست؟ ( ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ )
» مدیریت زمان ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» غیرت ایرانی ( ٦ اسفند ۱۳٩۳ )
» کمالات ( ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ )
» خوشمزگی ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» آبمیوه گیری ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
» ارتباطات ایران ( ٧ خرداد ۱۳٩٢ )
 
ADS

آمار بازيد

درباره ما